คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเยียน แผนปั้น
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสำรวล ปลอดภัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทน มาลาพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ สุขวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายศุกร์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี ตุ้มนิลกาล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษม สีลากร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเชาว์ ผาสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ศรีเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ