กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ สุขวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุภพิชญ์ ตันติอภิโชติปรีชา
ครูประจำวิชา