กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิรวัลย์ สุขวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอุบลวรรณ ปรีมาท
ครูประจำวิชา

นางสาวศุภพิชญ์ ตันติอภิโชติปรีชา
ครูประจำวิชา