กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวศุภพิชญ์ ตันติอภิโชติปรีชา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภัทรพงษ์ อินสว่าง
ครูประจำวิชา