กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจุฑาทิพย์ สงวนศักดิ์ศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ