กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอารีรัตน์ เจริญศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ สุขวงศ์
ครูประจำวิชา

นางจิรวัลย์ สุขวงศ์
ครูประจำวิชา

นางสาวอารยา แก้วบัวดี
ครูประจำวิชา

นางสาวศุภพิชญ์ ตันติอภิโชติปรีชา
ครูประจำวิชา