กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอารีรัตน์ เจริญศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ สุขวงศ์
ครูประจำวิชา

นางจิรวัลย์ สุขวงศ์
ครูประจำวิชา