ปฐมวัย

นางขวัญใจ ก้อนทองคำ

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอุบลวรรณ ปรีมาท