คณะผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน