หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองกระดี่
 
โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระดี่
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี)
ระดับประถมศึกษา
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖  
— กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
     วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
— รายวิชาเพิ่มเติม  
    หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมนักเรียน            
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
  -  ชุมนุม
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี
 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐)
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๔๐
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๔๐
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๔๐
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๔๐
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๐๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐
ส ๑๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
  กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๓๐
๔๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐

 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐)
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒ ๔๐
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๔๐
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๔๐
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ ๔๐
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๔๐
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๐๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐
ส ๑๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
  กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๓๐
๔๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐)
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๒๐๐
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๔๐
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๔๐
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔๐
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๔๐
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๔๐
อ ๑๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๐๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐
ส ๑๓๑๐๓ หน้าที่พลเมือง ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
  กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๓๐
๔๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐)
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔ ๘๐
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๘๐
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๘๐
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๘๐
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐
ส ๑๔๑๐๓ หน้าที่พลเมือง ๔ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
  กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๓๐
๔๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐

 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐)
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๘๐
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๘๐
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๘๐
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๘๐
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๘๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐
ส ๑๕๑๐๓ หน้าที่พลเมือง ๕ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
  กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๓๐
๔๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐)
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖ ๘๐
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๘๐
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๘๐
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๘๐
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๘๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐
ส ๑๖๑๐๓ หน้าที่พลเมือง ๖ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)
  แนะแนว ๔๐
  กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ เนตรนารี
 • ชุมนุม
 
๓๐
๔๐
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๑๐