พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)  

                ๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพ

                ๒.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ

                ๓.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

   ๔. พัฒนาบรรยากาศแวดล้อมและกิจกรรมในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง มีความรักหวงแหนในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

               ๕. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้และการสร้างสรรค์
               ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นสำคัญ

ค่านิยมหลัก(Core Values)

มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะอันพึงประสงค (
character education or moral education)  

๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓.  มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน
๗.  รักความเป็นไทย
๘.  มีจิตสาธารณะ

เป้าประสงค์ (Goal)

         ๑.ค่าเฉลี่ยร้อยละนักเรียนชั้น ป.๓ (NT.)ด้านความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านการใช้เหตุผลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

        ๒.ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น ป.๖ ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓

         ๓.ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             

                  - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒-๕

                  - นักเรียน ร้อยละ๓๐มีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด

         ๔.นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้นำนักเรียนอาเซียน

         ๕.ระดับความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการครบทุกตัวสอดคล้องตามช่วงวัย

         ๖. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคนและจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่เชื่อถือของสังคม  และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

          ๗. โรงเรียนมีบรรยากาศเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
          ๘. บุคคลากรในโรงเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและสร้างสรรค์
          ๙. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล