วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision )
           โรงเรียนบ้านหนองกระดี่บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาเต็มศักยภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๒
ปรัชญาการศึกษา(Philosophy of Education)
            การบริหารจัดการดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  เลิศล้ำเทคโนโลยี  มีวิถีความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน