ประวัติโรงเรียน
                                         ประวัติโรงเรียนบ้านหนองกระดี่ โดยสังเขป
              โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2504 โดยเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมี 
นายชื้น บุญครอง เป็นครูใหญ่คนแรก
               พ.ศ. 2505 นายชื้น บุญครอง คณะครูและประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเพิ่มเติมจากอาคารหลังเดิม
               พ.ศ. 2508 นายเติม อุ่นใจ ได้สร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร 1 หลัง
               พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป. 1ซ ขนาด 4 ห้องเรียน นายกวน แผนปั้น มอบที่ดิน 11 ไร่
               พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบองค์การ 1 หลัง
               พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน และซ่อมอาคาร แบบ ป.1 ซ
               พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 313 โรงอาหารและโรงฝึกงาน ต่อเติมอาคารแบบ 017 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน
               พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601 จำนวน 4 ที่นั่ง
               พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันในการปรับปรุงโรงเรียน
               พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน
               พ.ศ. 2543 ท่าน ส.ส. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานจัดงานฉลองอาคารเรียนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2543 ประชาชนและผู้ปกครองร่วมกันบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อปรับปรุงสวนหย่อมและปูกระเบื้องอาคารเรียน เทคอนกรีตรอบอาคารเรียน หจก.ธนาสินพัฒนาได้บริจาคกากยางมะตอยถมถนนเพื่อให้โรงเรียนมีถนนในสภาพที่คงทนและสวยงาม
              พ.ศ. 2544 คระกรรมการสถานศึกษา นำโดยพระอธิการเล็ก กนฺตสีโล เจ้าอาวาสวัดหนองกระดี่ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาการศึกษา ได้ทุนทั้งสิ้น 200,000 บาท ได้ทำการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง จัดทำโต๊ะสำหรับนักเรียนเพื่อรับประทานอาหารกลางวันแทนของเดิมที่ชำรุด พร้อมทั้งปรับปรุงโรงอาหารให้มีสภาพดีขึ้น จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อพัดลมเพดานติดอาคารเรียน และจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษาจำนวนหนึ่ง
              ในปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายสุรศักดิ์  ศรีเมือง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558