ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ 4 ที่นั่ง ชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :